Komunikat po posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego gminy Miastko

2020-03-11 14:48:22   Dominika Jurewicz

                                                                   

 

                                                                  Komunikat po posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego gminy Miastko

                                                                  w sprawie zawieszenia w dniach 12-25 marca 2020 r. zajęć dydaktyczno – wychowawczych

                                                                                            w placówkach oświatowych na obszarze gminy Miastko.

 

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej  o zawieszeniu w dniach 12- 25 marca 2020 r. zajęć dydaktyczno – wychowawczych przez przedszkola, szkoły oraz publiczne i niepubliczne placówki oświatowe, w dniu dzisiejszym o godz. 13.00 w sali nr 6 budynku Urzędu Miejskiego w Miastku odbyło się pod przewodnictwem Burmistrz Miastka posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Miastko, w którym udział wzięli m.in. dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy.

W trakcie posiedzenia dyrektorzy placówek oświatowych zostali zapoznani ze szczegółami decyzji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia w dniach 12- 25 marca 2020 r. zajęć dydaktyczno – wychowawczych przez przedszkola, szkoły oraz publiczne i niepubliczne placówki oświatowe,

w tym:

Informacją, których placówek decyzja dotyczy:

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Instrukcją postępowania dla dyrektorów placówek:

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Instrukcją  postępowania dla rodziców i uczniów, z zaleceniem dla dyrektorów placówek edukacyjnych aby w miarę możliwości ich z nią zapoznać:

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Informacją na temat platformy epodreczniki.pl i materiałów do samodzielnej nauki .Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Również kierując się decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dniem 12 marca br. zostają zamknięte jednostki kultury działające w Gminie Miastko, w tym Biblioteka Publiczna

w Miastku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku.

Dodatkowo na zakończenie posiedzenia zespołu ustalono, że kolejne posiedzenie zespołu, w tym samym składzie personalnym, w celu uszczegółowienia i sprecyzowania zadań odbędzie się w dniu 13 marca br. o godz. 12.00.

 

                                       Przewodnicząca Gminnego Zespołu

                                            Zarządzania Kryzysowego

                                                Danuta Karaśkiewicz